Regulamin darowizn

 1. Administratorem portalu mw.org.pl jest Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska z siedzibą w Warszawie, ul. Świderska 109J/19, 03-128 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156223.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn pieniężnych realizowanych przez operatora płatności internatowych PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, Pastelowa 8, 60-198, NIP: 779-236-98-87.

 3. Darowizny będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji działań zgodnych z naszymi celami statutowymi.
 4. Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Darczyńcą”.
 5. Darczyńca dokonuje wpłat jednej z sugerowanych na stronie kwot lub dowolną podaną przez siebie kwotę. Świadczenie odbywa się za pomocą modułu płatności zamieszczonego na stronie internetowej.
 6. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 7. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska. Dane osobowe Darczyńcy są przetwarzane wyłączenie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności.
 8. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin dostępny na stronie internetowej Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/regulamin
 10. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 11. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.