RODO MW i SMN

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska z siedzibą w Warszawie przy ul. Świderskiej 109 J/19, 03-128 Warszawa oraz Stowarzyszenie Marsz Niepodległości z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/509A, 00-195 Warszawa (zwani dalej administratorem danych) w następujących celach:

1) informowania o przebiegu kampanii w sprawie petycji i jej efektach,
2) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych i możliwościach wspierania działalności administratorów Przetwarzanie Pana/Pani danych we wskazanych powyżej calach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii w sprawie protestu i jego efektach ani informowanie o realizacji celów statutowych administratora. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane przez Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator danych odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony przewidzianych w RODO w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:
(a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,
(b) sprostowania danych,
(c) usunięcia danych,
(d) ograniczenia przetwarzania danych,
(e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
(f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez administratorów może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej pod adresami: https://mw.org.pl/polityka-prywatnosci/

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt [email protected]