Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel

Szanowny Panie Profesorze,

Uniwersytet Jagielloński jest niewątpliwie miejscem, gdzie szczególna uwaga przykładana jest do odpowiedniego poziomu wypowiedzi zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Wynika to z wypełniania przez Uniwersytet swojej misji, jaką jest stworzenie miejsca dla wolnej debaty akademickiej.

Jedną z ważniejszych jej zasad jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wypowiedzi, bez którego poważna i rzeczowa dyskusja jest niemożliwa. W tej materii należy docenić działania władz uczelni wraz z Jego Magnificencją, dążące do spełniania ideału wolnego dyskursu akademickiego. Niestety obecnie możemy się spotkać wśród studentów z postawami dążącymi do ograniczenia wolności akademickiej poprzez zmarginalizowanie lub nawet usunięcie z uczelni dyskutantów o odmiennym światopoglądzie. Co budzi nasze największe oburzenie, część studentów w imię takiej myśli posuwa się nawet do ataków na Jego Magnificencję oraz koło dziekańskie. Niektórzy z grona akademickiego, także swoimi publicznymi wypowiedziami, prowadzą do wulgaryzacji dyskursu akademickiego.

Przykładem niezwykle hańbiącym dla Uniwersytetu jest wypowiedź, którą Pan dr hab. Michał Kurzej zamieścił na swoim profilu na portalu Facebook. Pan dr hab. Kurzej udostępnił artykuł Gazety Wyborczej, opisujący wypowiedź Małopolskiej Kurator Oświaty, Pani Barbary Nowak, wraz z  komentarzem: “Fajna ta kurator, taka nie za zbytnio oświecona… Pozostaje się tylko nadzieja, że na zarazę umrze więcej pisowców niż naszych..

Uważamy, że podjęcie polemiki z Panią Kurator w tak wulgarny i skandaliczny sposób nie przystaje do akademickich zasad dyskursu. Należy nadmienić, że Pan dr hab. Michał Kurzej na wyżej wymienionym profilu figuruje jako pracownik Uniwersytetu. Uważamy za niedopuszczalne, aby osoba, która publicznie reprezentuje Uniwersytet, prowadzi zajęcia ze studentami kalała otwarcie jego dobre imię tego typu wypowiedziami, gdyż niestety Pan dr hab. Michał Kurzej wielokrotnie dopuszcza na swoim profilu używanie tego typu sposobu komentowania czy też polemiki.

Zwracamy się z prośbą do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej oraz do Jego Magnificencji o wyciągnięcie wobec Pana Michała Kurzeja odpowiednich konsekwencji. Niedopuszczalnym jest, aby osoba, która publicznie reprezentuje Uniwersytet dopuszczała się podejmowania dyskursu na tak niskim poziomie. Bez wątpienia na Uniwersytecie nie powinno być także miejsca na wystosowywanie gróźb śmierci.

Pan Michał Kurzej w sposób otwarty łamie etos akademicki oraz splugawia dobre imię Uniwersytetu. Zgodnie z art. 275 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: “Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego”.

Zgodnie z tym artykułem ustawy zwracamy się z prośbą do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej oraz do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu o podjęcie wobec Pana Michała Kurzeja postępowania dyscyplinarnego. Wyrażamy obawę, że w przeciwnym razie Pan Kurzej będzie w dalszym stopniu pogłębiał wulgaryzację dyskursu akademickiego na uczelni. 

Nie jest to również pierwszy tego rodzaju występek przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skandalicznym zachowaniem jest obrażanie przez studenta najwyższych władz uczelni, co miało miejsce w przypadku Franciszka Vetulaniego. Dziękujemy za tak szybką reakcję w jego sprawie.

Mamy nadzieję, że władze uczelni podejmą odpowiednie kroki w celu przywrócenia akademickiej jakości w debacie na Uniwersytecie, tak szybko, jak stało się to w przypadku Vetulaniego. Jesteśmy pewni, że odpowiednie działania ukażą powagę Uniwersytetu oraz doprowadzą do realnej poprawy poziomu dyskursu na uczelni poprzez pokazanie, że zamach na kulturę akademicką wiąże się z konsekwencjami. Ufamy także w dobrą intencję władz Uniwersytetu w zadbanie o poważanie etosu akademickiego wewnątrz uczelni.

Z wyrazami szacunku,
zatroskani Polacy, przyjaciele, studenci, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego