Młodzież Wszechpolska stoi na stanowisku integralności terytorialnej Ukrainy, uznając naruszenie istniejących w Europie granic oraz zbrojny atak za sprzeczne z polskim interesem narodowym.

Uznanie niepodległości samozwańczych republik w Donbasie, wkroczenie armii rosyjskiej na ich teren, a następnie zbrojny atak stanowi przejaw agresji wielkiego mocarstwa wobec państwa nieporównywalnie słabszego, a przy tym graniczącego z nami.

W XX wieku Polska aż nadto doświadczyła dyktatu wielkich mocarstw. Powrót do polityki agresji militarnej oraz przesuwania granic w naszym regionie w warunkach zupełnego nieprzygotowania państwa polskiego na taki obrót wydarzeń stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Uważamy, że samo istnienie niepodległej Ukrainy i Białorusi jest zbieżne z polską racją stanu, gdyż oddala od naszej wschodniej granicy Rosję – mocarstwo, które niejednokrotnie w ostatnich dziesięcioleciach zdolne było do prowadzenia agresywnej polityki wobec swoich sąsiadów, o czym naród polski bardzo boleśnie się przekonał. Każdy proces prowadzący w swoich konsekwencjach do zwiększenia zależności Ukrainy bądź Białorusi od Moskwy, uznajemy za sprzeczny z interesami narodowymi Polski.

Jednocześnie utrzymujemy, że Rosja stanowi zagrożenie nie tylko militarne. Kwestie energetyczne oraz polityczne to kolejne obszary, na których działalność Rosji prowadzi do podważania suwerenności państwa.

Konflikt rosyjsko-ukraiński postrzegamy więc w kategoriach obrony interesów jednego państwa w starciu z mocarstwowymi aspiracjami drugiego. Zdecydowanie potępiamy zbrojny atak Federacji Rosyjskiej, a eskalację zbrojną na Ukrainie obok konfliktu na granicy polsko-białoruskiej wywołanego przetransportowaniem przez prorosyjski reżim Aleksandra Łukaszenki tysięcy agresywnych imigrantów uznajemy za kolejną przestrogę dla naszego narodu. Wojna nie należy do świata pojęć przeszłości, a suwerenność i samo przetrwanie państwa zależy przede wszystkim od jego wewnętrznej sprawności oraz siły zbrojnej, którą jest ono w stanie wygenerować. Zobowiązania partnerów zagranicznych, mimo że mają swoje znaczenie, nie mogą przesłonić tego faktu.

W świetle wydarzeń rozgrywających się na terytorium naszego wschodniego sąsiada priorytetowym zadaniem władz Rzeczypospolitej Polskiej powinna stać się militaryzacja narodu, unowocześnienie polskiej armii oraz dalsze prace nad umacnianiem naszych granic. Tylko samodzielna zdolność odstraszania jest w stanie zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo. Ponadto dyplomacja państwa polskiego powinna zabiegać o zapewnienie bezpieczeństwa naszym rodakom żyjącym na terytorium Republiki Białorusi i Ukrainy, którzy znaleźli się w obszarze bezpośredniego zagrożenia.

Zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to także sprawdzian odpowiedzialności i solidarności narodu polskiego, dlatego wszelkie bieżące spory wewnętrzne powinny zostać natychmiast zawieszone. Wszystko wskazuje na to, że demoliberalne teorie o końcu historii, a tym samym wojen między narodami należy uznać za błędne. Nadchodzące czasy wymagać będą od nas postaw zdecydowanie nacjonalistycznych i państwowych.

Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej