Home / Kim jesteśmy? / Statut

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA

uchwalony 14 kwietnia 2018 roku na zjeździe zwyczajnym w Kłobucku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

  1. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw wymienionych w art. 1 ust. 1 oraz niniejszego statutu.
  3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
  4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
  5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
  6. Stowarzyszenie obok nazwy „Młodzież Wszechpolska” może zamiennie posługiwać się nazwami skróconymi „MW” oraz „Wszechpolacy”.
  7. Stowarzyszenie jest sukcesorem przedwojennej organizacji o nazwie Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, na podstawie pełnomocnictwa Wiceprezesa Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska Jacka Nikischa, przekazanego podczas zjazdu reaktywującego Młodzież Wszechpolską w 1989 roku.
  8. Prezesem Honorowym Stowarzyszenia jest Roman Dmowski.
  9. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wśród Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  10. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i  międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz współpracować z takimi organizacjami, zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
  11.  Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
  12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  13. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  14. Stowarzyszenie używa pieczęci, sztandaru, odznak, znaków organizacyjnych i innych symboli z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Stowarzyszenie może posługiwać się własnym logo i wyróżniającym je znakiem graficznym.
  15. Logo Stowarzyszenia stanowi znak słowno-graficzny przedstawiający litery „MW” zamknięte z każdej strony w ostrych klamrach. Logo może występować samoistnie lub w połączeniu z napisem „Młodzież Wszechpolska”. Wzory logo zawiera załącznik nr 1 do statutu.
  16. Stowarzyszenie posługuje się symbolem Szczerbca, czyli miecza opasanego biało-czerwoną wstęgą (Mieczyk Chrobrego). Wzór symbolu zawiera załącznik nr 2 do statutu.
  17. Flagę Stowarzyszenia stanowi trójkątny płat tkaniny o zielonej barwie, na środku którego znajduje się Szczerbiec. Wzór flagi zawiera załącznik nr 3 do statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁALNOŚCI

Art. 2.

 1. Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie młodych ludzi w duchu wartości
  narodowo-katolickich, przygotowanie ich do służby narodowi oraz inicjowania działalności w sferze społecznej.
 2. Celami działalności Stowarzyszenia są w szczególności również:

a) krzewienie patriotyzmu,
b) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego,
c) ochrona wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego oraz patriotycznych tradycji zmagań narodu polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
d) umacnianie tożsamości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej opartych na cywilizacji łacińskiej,
e) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) upamiętnianie ważnych wydarzeń i osób w historii narodu polskiego,
g) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
h) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
i) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
j) promowanie idei samorządności, działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
k) promowanie patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego,
l) propagowanie solidaryzmu społecznego,
m) działalność na rzecz poszanowania praw pracowniczych oraz aktywizacji zawodowej,
n) podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków narodowych i miejsc pamięci historycznej,
o) upowszechnianie rzetelnych informacji o procesach integracji europejskiej,
p) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
q) wspieranie patriotycznego wychowania oraz budowanie więzi społecznych wśród dzieci i młodzieży,
r) pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów wśród dzieci i młodzieży,
s) propagowanie zdrowego stylu życia, w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
t) propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
u) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka, podejmowanie działań na rzecz ochrony życia poczętego,
v) działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,
w) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
x) edukacja informatyczna społeczeństwa,
y) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
z) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Art. 3. 

Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie zmierza w szczególności przez:

a) organizowanie lub współorganizowanie wykładów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, prelekcji, wystaw, wernisaży, aukcji, kiermaszów, koncertów, kampanii informacyjnych,
b) organizowanie lub współorganizowanie programów szkoleniowych, kursów, warsztatów, staży, konkursów,
c) organizowanie lub współorganizowanie zgromadzeń publicznych,
d) prowadzenie działalności medialnej, publicystycznej i wydawniczej, w szczególności wydawanie książek, broszur, folderów, biuletynów, ulotek,
e) tworzenie miejsc pamięci, pomników i innych trwałych form upamiętnienia historii Polski oraz opiekę nad nimi,
f) pracę kulturalno-oświatową wśród młodzieży,
g) organizowanie lub współorganizowanie wymian młodzieży, obozów, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z różnych krajów,
h) organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych,
i) organizowanie lub współorganizowanie rajdów oraz innych imprez upamiętniających ważne wydarzenia narodowe,
j) działalność naukową,
k) organizowanie lub współorganizowanie zbiórek publicznych,
l) realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i zagranicznych,
m) współpracę z administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami międzynarodowymi, zawodowymi i pozarządowymi,
n) inne działania wynikające z aktualnych potrzeb, sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO

Art. 4. 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba narodowości polskiej akceptująca polskie wartości narodowe i katolickie, utożsamiająca się z zawartymi w statucie celami i sposobami działalności Stowarzyszenia.

Art. 5.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

Art. 6. 

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba w wieku od 15. do 30. roku życia.
 2. Małoletni poniżej 16. roku życia zostają członkami zwyczajnymi za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie. Członkowie zwyczajni poniżej 16. roku życia pozbawieni są czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego musi odbyć staż kandydacki, podczas którego zapozna się z ustanowionym przez Zarząd Główny kanonem lektur oraz złoży z nich egzamin.
 4. Czas trwania stażu kandydackiego wynosi 6 miesięcy od dnia wpisania kandydata
  na członka zwyczajnego do ewidencji właściwego Koła. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie co do prawidłowego wypełniania przez kandydata na członka zwyczajnego statutowych obowiązków, Prezes lub właściwy Prezes Okręgu może wydłużyć staż kandydacki do 1 roku.
 5. Kandydat na członka zwyczajnego po odbyciu stażu kandydackiego składa ustnie przysięgę członkowską przed pozostałymi członkami zwyczajnymi właściwego Koła, właściwego Okręgu lub całego Stowarzyszenia. Treść przysięgi członkowskiej ustala Zarząd Główny.
 6. Kandydat na członka zwyczajnego po odbyciu stażu kandydackiego i złożeniu przysięgi członkowskiej składa deklarację członkowską zawierającą poparcie dwóch członków zwyczajnych. Pod deklaracją członkowską, po uprzedniej jej weryfikacji, podpisują się właściwy Prezes Okręgu i właściwy Prezes Koła. Treść i formę deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Główny.

Art. 7. 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
b) udziału w Zjeździe, właściwym Zjeździe Okręgu i właściwym Zebraniu Koła,
c) udziału w zebraniach właściwego Koła,
d) udziału w zebraniach władz Stowarzyszenia, do których zostali wybrani lub powołani,
e) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
f) używania nazw, haseł, znaków i innych symboli Stowarzyszenia za zgodą właściwego Prezesa Okręgu, o ile okoliczności nie sprawiają, że byłoby to niegodne,
g) odwoływania się od dotyczących ich osoby decyzji władz Stowarzyszenia  do odpowiednich władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania niniejszego statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego wydanych na jego podstawie przez władze Stowarzyszenia,
b) stosowania się do postanowień, nakazów i zakazów wydawanych przez władze Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia,
c) udziału w Zjeździe, właściwym Zjeździe Okręgu lub właściwym Zebraniu Koła,
d) udziału w spotkaniach formacyjnych właściwego Koła,
e) udziału w zebraniach władz Stowarzyszenia, do których zostali wybrani lub powołani,
f) systematycznego osobistego uiszczania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Główny, właściwy Zarządu Okręgu lub właściwego Prezesa Koła,
g) aktywnego uczestnictwa w działalności publicznej i sumiennego wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków,
h) solidarnego występowania na zewnątrz Stowarzyszenia,
i) przykładnego, obywatelskiego i moralnego postępowania w życiu publicznym i prywatnym,
j) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

Art. 8. 

 1. Członkiem wspierającym może zostać były członek Stowarzyszenia, który osiągnął 30. rok życia na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej właściwemu Prezesowi Okręgu. Treść i formę deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Główny.
 2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązki, o których mowaw art. 7 ust. 2 lit. h, i, j.

Art. 9.

 1. Członkiem honorowym może zostać były członek Stowarzyszenia, który osiągnął rok życia i jest szczególnie zasłużony w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązki, o których mowaw art. 7 ust. 2 lit. h, i, j.

Art. 10.

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

a) rezygnacji z członkostwa wraz z zawiadomieniem właściwego Prezesa Okręgu,
b) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego,
d) wykluczenia przez Prezesa lub Sąd Koleżeński z powodu:
‒ łamania postanowień statutu,
‒ działania na szkodę Stowarzyszenia,
‒ niespełniania norm moralnych i statutowych Stowarzyszenia,
e) podjęcia uchwały właściwego Zarządu Okręgu o wykluczeniu w razie:
‒ łamania postanowień statutu,
‒ nieusprawiedliwionego nieuiszczania składek członkowskich przez łączny okres 6 miesięcy,
‒ trwałego zaprzestania udziału w pracach Stowarzyszenia,
f) osiągnięcia 30. roku życia, stwierdzanego przez właściwy Zarząd Okręgu,
g) śmierci.

2. Od decyzji Prezesa o wykluczeniu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. d, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. d, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Sekretarza Głównego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4. Od uchwały Zarządu Okręgu o wykluczeniu, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. e, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

5. Członkostwo osób wchodzących w skład organów Stowarzyszenia nie wygasa z przyczyn określonych w art. 10 ust. 1 lit. f, lecz ulega automatycznemu przedłużeniu do końca kadencji danego organu.

6. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na zasadach, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyjątkiem art. 10 ust. 1. lit. e i f.

7. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje wskutek podjęcia uchwały  Rady Naczelnej większością 2/3 głosów wszystkich członków.

Art. 11. 

 1. Prezes lub właściwy Prezes Okręgu ma prawo do dyscyplinowania członków Stowarzyszenia odpowiednio działających w całym Stowarzyszeniu lub strukturach danego Okręgu, w przypadku niespełniania statutowych lub moralnych obowiązków względem Stowarzyszenia.
 2. Środkami dyscyplinującymi są w szczególności: upomnienie, czasowe zawieszenie
  w prawach członka, czasowe nałożenie dodatkowych obowiązków względem Stowarzyszenia, nałożenie dodatkowych kar finansowych.
 3. Czas trwania środków dyscyplinujących nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.
 4. Od decyzji o zastosowaniu środków dyscyplinujących członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o zastosowaniu środka dyscyplinującego.

Art. 12. 

Skorzystanie z prawa do wniesienia odwołania, o których mowa w art. 10 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 11 ust. 4 nie wstrzymuje wykonania decyzji, orzeczenia, uchwały lub środka dyscyplinującego.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Art. 13.

 1. Władzami centralnymi Stowarzyszenia są:

a) Zjazd,
b) Prezes,
c) Zarząd Główny,
d) Rada Naczelna,
e) Główna Komisja Rewizyjna,
f) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz centralnych Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, trwa 2 lata.

Art. 14.

 1. Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia oraz płaszczyzną ogólnych rozważań nad koncepcją rozwoju Stowarzyszenia.
 2. W skład Zjazdu wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Zjazd zwołuje raz na 2 lata Rada Naczelna.
 4. Za organizację i porządek obrad Zjazdu odpowiada Prezes.
 5. Zjazd Nadzwyczajny zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek 2/3 członków Rady Naczelnej lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od chwili wpłynięcia wniosku.
 6. W szczególnych przypadkach Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany przez Sąd Koleżeński. W takim przypadku uprawnienia Prezesa, o których mowaw art. 14 ust. 4 przysługują Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego.

Art. 15.

Do kompetencji Zjazdu należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Prezesa i udzielanie absolutorium Prezesowi,
b) dokonywanie oceny działalności całego Stowarzyszenia oraz poszczególnych Okręgów, Kół i Wydziałów,
c) wybór co najmniej raz na 2 lata Prezesa i Rady Naczelnej,
d) wybór co najmniej raz na 4 lata Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) uchwalanie statutu i jego zmian,
f) odwoływanie Prezesa większością 2/3 głosów obecnych na Zjeździe członków,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności Stowarzyszenia większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia na wniosek Rady Naczelnej wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku i środków finansowych Stowarzyszenia.

Art. 16. 

 1. Prezes jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
 2. Prezes ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Stowarzyszenia i koordynuje działalność wszystkich organów statutowych.

Art. 17.

1. Do kompetencji Prezesa należą w szczególności:

a) prowadzenie ogólnej polityki Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) organizowanie i ustalanie porządku obrad Zjazdu,
d) zgłaszanie Radzie Naczelnej od 4 do 9 kandydatów na członków Zarządu Głównego wybieranych spośród członków Rady Naczelnej,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Głównego,
f) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Naczelnej,
g) wizytowanie Okręgów,
h) odbieranie od Prezesów Okręgów sprawozdań w terminie przez siebie ustalonym,
i) wydawanie poleceń i wskazówek Prezesom Okręgów,
j) powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Okręgu,
k) dyscyplinowanie członków,
l) wydawanie wiążących zaleceń członkom Stowarzyszenia w sprawach niecierpiących zwłoki,
m) podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych w statucie.

2. Prezes ma prawo sprzeciwu wobec uchwały Rady Naczelnej, za wyjątkiem uchwały o jej samorozwiązaniu. Po ponownym podjęciu uchwały Rady Naczelnej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Naczelnej, uchwałę uważa się za przyjętą.

Art. 18.

1. Kadencja Prezesa ustaje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji przedłożonej Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) odwołania większością 2/3 głosów obecnych na Zjeździe członków,
e) śmierci.

2. W przypadku ustania kadencji Prezesa jego obowiązki przejmuje jeden z Wiceprezesów wskazany przez Zarząd Główny.

3. Wiceprezes pełniący obowiązki Prezesa powinien podejmować jedynie decyzje w istotnych sprawach niecierpiących zwłoki, a przy ich podejmowaniu powinien konsultować się z pozostałymi członkami Zarządu Głównego.

4. Sąd Koleżeński zwołuje Zjazd Nadzwyczajny w ciągu 30 dni od momentu przejęcia przez Wiceprezesa obowiązków Prezesa.

Art. 19. 

1. Zarząd Główny jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz od 4 do 9 członków.

3. Członkowie Zarządu Głównego wybierani są przez Radę Naczelną spośród jej członków na wniosek Prezesa. Wybór co najmniej 4 członków Zarządu Głównego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej po Zjeździe.

4. Członkiem Zarządu Głównego nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Spośród członków Zarządu Głównego Prezes powołuje:

a) dwóch Wiceprezesów,
b) Sekretarza Głównego,
c)Skarbnika Głównego.

6. Prezes może wyznaczyć członkom Zarządu Głównego inne funkcje w ramach Zarządu Głównego.

7. Członek Zarządu Głównego może zostać odwołany z grona członków Zarządu Głównego przez Radę Naczelną na wniosek Prezesa. Rada Naczelna uchwałę w tej sprawie podejmuje    większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naczelnej.

8. W razie istniejącego wakatu w Zarządzie Głównym lub w razie zwolnienia stanowiska członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji, Rada Naczelna na wniosek Prezesa może powołać  na jego miejsce inną osobę ze swego grona. Jeżeli w wyniku zwolnienia stanowiska członka Zarządu Głównego liczba jego członków spadłaby poniżej czterech, powołanie innej osoby na to miejsce jest obligatoryjne. Kadencja powołanego w ten sposób członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą, z którą wygasałaby kadencja zastąpionej przez niego osoby. Rada Naczelna uchwałę w tej sprawie podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naczelnej.

Art. 20. 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:

a) podejmowanie decyzji dotyczących całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) wspieranie Prezesa w kierowaniu bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
c) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia,
d) prowadzenie ogólnej polityki finansowej, opracowywanie budżetu, sporządzanie bilansów oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) przygotowywanie planu strategicznego wyznaczającego cele i wskazującego kierunki rozwoju Stowarzyszenia,
f) wykonywanie uchwał Rady Naczelnej,
g) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących zagadnień społeczno-politycznych,
h) zatwierdzanie wyborów władz Okręgu,
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Rady Naczelnej,
j) powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych pism i serwisów internetowych wydawanych przez Stowarzyszenie,
k) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Okręgu, co powoduje konieczność powołania przez Prezesa Pełnomocnika Okręgu zgodnie z postanowieniem art. 29 ust. 2.

2. Do kompetencji Sekretarza Głównego należy:

a) przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Głównego i posiedzeń Rady Naczelnej,
b) prowadzenie Rejestru Członków Stowarzyszenia we współpracy z Sekretarzami Okręgów,
c) prowadzenie Dziennika Uchwał Rady Naczelnej,
d) przechowywanie dokumentacji struktur krajowych, w tym kopii deklaracji członkowskich, a także protokołów posiedzeń władz kolegialnych oraz uchwał, decyzji i innych aktów prawa           wewnętrznego wydanych przez władze centralne Stowarzyszenia,
e) przedstawianie Radzie Naczelnej informacji na temat aktualnej liczby członków Stowarzyszenia,
f) inne zadania powierzone przez Prezesa.

3. Do kompetencji Skarbnika Głównego należy:

a) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i przedstawianie ich Głównej Komisji Rewizyjnej, a także Radzie Naczelnej na jej pierwszym posiedzeniu
po zamknięciu poprzedniego roku obrotowego,
c) kontrola terminowości opłacania składek członkowskich we współpracy ze Skarbnikami Okręgów,
d) przedstawianie Radzie Naczelnej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia,
e) inne zadania powierzone przez Prezesa.

Art. 21.

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i przewodniczy Prezes nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.

Art. 22. 

 1. Rada Naczelna jest głównym organem uchwałodawczym i konsultacyjnym władz Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Naczelnej wchodzą Prezes oraz od 20 do 50 członków wybranych podczas Zjazdu.
 3. Członkowie Rady Naczelnej mogą zostać z jej składu odwołani na wniosek Prezesa lub co najmniej połowy członków Rady Naczelnej. Uchwałę w tej sprawie Rada Naczelna podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naczelnej.
 4. Na wniosek Prezesa Rada Naczelna może uzupełniać skład Rady Naczelnej, o ile są w niej wolne miejsca. Kadencja wybranych w ten sposób członków Rady Naczelnej wygasa wraz z końcem kadencji członków Rady Naczelnej wybranych przez Zjazd. Uchwałę w tej sprawie Rada Naczelna podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naczelnej.
 5. Rada Naczelna większością 3/4 głosów wszystkich członków Rady Naczelnej może rozwiązać się przed upływem kadencji.
 6. Rada Naczelna może zostać rozwiązana przed upływem kadencji przez Sąd Koleżeński, jeżeli narusza swoim działaniem statut lub w innych szczególnych przypadkach.
 7. W przypadkach określonych w art. 22 ust. 5 i 6 Sąd Koleżeński zwołuje
  Zjazd Nadzwyczajny.

Art. 23.

Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

a) powoływanie i, odwoływanie członków Zarządu Głównego zgodnie z postanowieniem art. 19 ust. 4, 7 i 8,
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naczelnej zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 3 i 4,
c) powoływanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej zgodnie z postanowieniem art. 25 ust. 5,
d) powoływanie członków Sądu Koleżeńskiego zgodnie z postanowieniem art. 27 ust. 4,
e) powoływanie Wydziałów oraz określanie zakresu ich działań,
f) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego zgodnie z postanowieniem  art. 10 ust. 3,
g) dokonywanie na wniosek Prezesa większością 3/4 głosów wszystkich członków Rady Naczelnej zmian statutu Stowarzyszenia.

Art. 24.

Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje i przewodniczy Prezes nie rzadziej niż raz  na trzy miesiące. W nadzwyczajnych sytuacjach, na wniosek Prezesa lub co najmniej połowy członków Rady Naczelnej, Radę Naczelną zwołuje i prowadzi jeden z Wiceprezesów.

Art. 25.

 1. Główna Komisja Rewizyjna stanowi władzę kontrolną Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd.
 3. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
 5. W razie zwolnienia stanowiska członka Głównej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na wniosek Prezesa Rada Naczelna powołuje w jego miejsce większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naczelnej inną osobę spośród członków Stowarzyszenia. Kadencja powołanego w ten sposób członka Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą, z którą wygasałaby kadencja zastąpionej przez niego osoby.
 6. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
 7. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego inny członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Rady Naczelnej i Zarządu Głównego.
 8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą zostać wybrani członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 26.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
b) występowanie do Prezesa z wnioskiem o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego,
c) występowanie z innymi wnioskami i postulatami pod adresem władz Stowarzyszenia

Art. 27.

 1. Sąd Koleżeński stanowi władzę sądowniczą Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd spośród członków Stowarzyszenia wyróżniających się oświadczeniem, wysokim poziomem moralnym i autorytetem wśród innych członków Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego wynosi 4 lata.
 4. W razie zwolnienia stanowiska członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji, na wniosek Prezesa Rada Naczelna powołuje w jego miejsce większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naczelnej inną osobę spośród członków Stowarzyszenia wyróżniających się doświadczeniem, wysokim poziomem moralnym i autorytetem wśród innych członków Stowarzyszenia. Kadencja powołanego w ten sposób członka Sądu Koleżeńskiego wygasa z chwilą, z którą wygasałaby kadencja zastąpionej przez niego osoby.
 5. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub delegowany przez niego inny członek Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Rady Naczelnej i Zarządu Głównego.
 7. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą zostać wybrani członkami pozostałych centralnych władz Stowarzyszenia.

Art. 28. 

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
b) rozwiązywanie Rady Naczelnej zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 6,
c) zwoływanie w szczególnych przypadkach Zjazdu Nadzwyczajnego,
d) wykluczanie z grona członków Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 1 lit. d,
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 2,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Okręgu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 4,
g) dokonywanie wykładni niniejszego statutu w związku z wykonywaniem swoich kompetencji.

2. Do kompetencji Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy:

a) organizowanie pracy Sądu Koleżeńskiego,
b) przechowywanie dokumentacji prac Sądu Koleżeńskiego,
c) doręczanie orzeczeń stronom postępowania i przekazywanie ich do wiadomości Sekretarzowi Głównemu.

ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

Art. 29.

 1. Członkowie Stowarzyszenia tworzą w terenie Okręgi.
 2. Do przygotowania Okręgu Prezes może powołać Pełnomocnika Okręgu, którego pełnomocnictwo jest ważne przez 6 miesięcy od dnia powołania. Zadaniem Pełnomocnika Okręgu jest przygotowanie Zjazdu Okręgu. Prezes może odwołać Pełnomocnika Okręgu przed upływem 6 miesięcy.
 3. Granice Okręgów ustala Rada Naczelna w drodze uchwały. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli Rada Naczelna nie podejmie innej uchwały, granicę Okręgu stanowi granica województwa, w którym ten Okręg ma swoją siedzibę.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć Okręgi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Granice Okręgu stanowią wówczas granice państwa, na terenie którego tworzony jest Okręg, o ile Rada Naczelna nie postanowi inaczej.

Art. 30.

1. Władze Okręgu stanowią:

a) Zjazd Okręgu,
b) Prezes Okręgu,
c) Zarząd Okręgu,
d) Okręgowa Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Okręgu trwa 1 rok.

Art. 31.

 1. Zjazd Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu. Zjazd Okręgu jest płaszczyzną ogólnych rozważań nad koncepcją rozwoju Okręgu.
 2. W skład Zjazdu Okręgu wchodzą wszyscy członkowie Okręgu.
 3. Zjazd Okręgu zwołuje raz na 1 rok Zarząd Okręgu.
 4. Za organizację i porządek obrad Zjazdu Okręgu odpowiada Prezes Okręgu.
 5. Zjazd Nadzwyczajny Okręgu zwołuje Prezes Okręgu z własnej inicjatywy albo na wniosek 2/3 członków Okręgu lub na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 32.

Do kompetencji Zjazdu Okręgu należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Prezesa Okręgu i udzielanie absolutorium Prezesowi Okręgu,
b) dokonywanie oceny działalności Okręgu,
c) wybór co najmniej raz na rok Prezesa Okręgu, Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
d) odwoływanie Prezesa Okręgu większością 2/3 głosów obecnych na Zjeździe Okręgu członków,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności Okręgu większością 2/3 głosów wszystkich członków Okręgu na wniosek Zarządu Okręgu, wymagającej zatwierdzenia przez Prezesa.

Art. 33.

 1. Prezes Okręgu jest najwyższą władzą wykonawczą Okręgu.
 2. Wybrany przez Zjazd Okręgu Prezes Okręgu musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Główny. Niezatwierdzenie Prezesa Okręgu przez Zarząd Główny powoduje konieczność powtórnego przeprowadzenia wyborów. Ponowny Zjazd Okręgu organizuje Pełnomocnik Okręgu powołany przez Prezesa zgodnie z postanowieniem art. 29 ust. 2.
 3. Prezes Okręgu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Okręgu przed Zarządem Głównym i Zjazdem Okręgu.

Art. 34.

1. Do kompetencji Prezesa Okręgu należy:

a) prowadzenie ogólnej polityki Okręgu,
b) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,
c) organizowanie i ustalanie porządku obrad Zjazdu Okręgu,
d) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Okręgu,
e) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Kół,
f) wizytowanie Kół,
g) odbieranie od Prezesów Kół sprawozdań w terminie przez siebie ustalonym,
h) wydawanie poleceń i wskazówek Prezesom Kół,
i) dyscyplinowanie członków Okręgu,

2. Prezes Okręgu w sprawach ogólnoorganizacyjnych obowiązany jest ściśle wykonywać polecenia Prezesa.

Art. 35.

1. Kadencja Prezesa Okręgu ustaje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji przedłożonej Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) odwołania większością 2/3 głosów obecnych na Zjeździe Okręgu członków,
e) śmierci.

2. W przypadku ustania kadencji Prezesa Okręgu jego obowiązki przejmuje Pełnomocnik Okręgu powołany przez Prezesa zgodnie z postanowieniem art. 29 ust. 2.

Art. 36.

1. Zarząd Okręgu jest organem wykonawczym Okręgu.

2. W skład Zarządu Okręgu wchodzi Prezes Okręgu oraz od 3 do 9 członków.

3. Członkowie Zarządu Okręgu wybierani są przez Zjazd Okręgu na wniosek Prezesa Okręgu.

4. Spośród członków Zarządu Okręgu Prezes Okręgu powołuje:

a) od jednego do dwóch Wiceprezesów,
b) Sekretarza Okręgu,
c) Skarbnika Okręgu.

5. Prezes Okręgu może powoływać inne funkcje w ramach Zarządu Okręgu.

6. Członek Zarządu Okręgu może zostać odwołany z grona członków Zarządu Okręgu przez Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa Okręgu. Zarząd Okręgu uchwałę w tej sprawie podejmuje większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Okręgu.

7. W razie istniejącego wakatu w Zarządzie Okręgu lub w razie zwolnienia stanowiska członka Zarządu Okręgu przed upływem kadencji, Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa Okręgu może powołać na to miejsce inną osobę. Jeżeli w wyniku zwolnienia stanowiska członka Zarządu Okręgu liczba jego członków spadłaby poniżej czterech, powołanie innej osoby na jego miejsce jest obligatoryjne. Kadencja powołanego w ten sposób członka Zarządu Okręgu wygasa z chwilą, z którą wygasałaby kadencja zastąpionej przez niego osoby. Zarząd Okręgu uchwałę w tej sprawie podejmuje większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Okręgu.

Art. 37.

1. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy w szczególności:

a) wspieranie Prezesa Okręgu w kierowaniu bieżącymi pracami Okręgu,
b) przygotowywanie rocznych planów prac Okręgu wyznaczających cele i wskazujących kierunki rozwoju Okręgu w oparciu o przygotowany przez Zarząd Główny plan strategiczny, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. e,
c) opracowywanie budżetu, sporządzanie bilansów oraz zarządzanie majątkiem Okręgu,
d) zatwierdzanie wyborów Prezesów Kół,
e) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 1 lit e.
f) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Koła, co powoduje konieczność powołania przez Prezesa Okręgu Pełnomocnika Koła zgodnie z postanowieniem art. 41 ust. 3.

2. Do kompetencji Sekretarza Okręgu należy:

a) przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Okręgu,
b) prowadzenie Rejestru Członków Okręgu we współpracy z Sekretarzami Kół, a w razie ich braku z Prezesami Kół lub Pełnomocnikami Kół,
c) prowadzenie Dziennika Uchwał Zarządu Okręgu,
d) współpraca z Sekretarzem Głównym, w szczególności przy prowadzeniu Rejestru Członków Stowarzyszenia oraz przy przechowywaniu dokumentacji struktur krajowych,
e) inne zadania powierzone przez Prezesa Okręgu.

3. Do kompetencji Skarbnika Okręgu należy:

a) prowadzenie gospodarki finansowej Okręgu,
b) sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych i przedstawianie ich Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
c) kontrola terminowości opłacania składek członkowskich w Okręgu we współpracy ze Skarbnikami Kół, a w razie ich braku z Prezesami lub Pełnomocnikami Kół,
d) przedstawianie Zarządowi Okręgu informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Okręgu,
e) inne zadania powierzone przez Prezesa Okręgu.

Art. 38.

 1. Posiedzenia Zarządu Okręgu zwołuje i przewodniczy Prezes Okręgu.
 2. Uchwały Zarządu Okręgu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Okręgu.

Art. 39.

 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna stanowi władzę kontrolną Okręgu.
 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Okręgu.
 3. W razie zwolnienia stanowiska członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na wniosek Prezesa Zarząd Okręgu powołuje w jego miejsce większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Okręgu inną osobę spośród członków Okręgu. Kadencja powołanego w ten sposób członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą, z którą wygasałaby kadencja zastąpionej przez niego osoby.
 4. Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego inny członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu Okręgu.

Art. 40.

Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz na kwartał całokształtu działalności Okręgu ze szczególnym uwzględnieniem planu rocznego i spraw finansowych,
b) występowanie do Prezesa Okręgu z wnioskiem o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Okręgu,
c)występowanie z innymi wnioskami i postulatami pod adresem władz Okręgu.

Art. 41.

 1. Podstawową jednostką struktury terenowej Stowarzyszenia jest Koło.
 2. Koła tworzy, rozwiązuje i nadzoruje ich działalność Prezes Okręgu.
 3. Do przygotowania Koła Prezes Okręgu może upoważnić Pełnomocnika Koła, którego pełnomocnictwo jest ważne przez 3 miesiące od dnia powołania. Zadaniem Pełnomocnika Koła jest przygotować Zebranie Koła. Prezes Okręgu może odwołać Pełnomocnika Koła przed upływem 3 miesięcy.
 4. Koła mogą być tworzone również poza granicami kraju.

Art. 42.

1. Władze Koła stanowią:

a) Zebranie Koła,
b) Prezes Koła,

2. Kadencja władz Koła trwa 1 rok.

Art. 43.

 1. Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła. Zebranie Koła jest płaszczyzną ogólnych rozważań nad koncepcją rozwoju Koła.
 2. W skład Zebrania Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła.
 3. Zebranie Koła zwołuje raz na 1 rok Prezes Koła.
 4. Za organizację i porządek obrad Zebrania Koła odpowiada Prezes Koła.

Art. 44.

Do kompetencji Zebrania Koła należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Prezesa Koła i udzielanie absolutorium Prezesowi Koła,
b) dokonywanie oceny działalności Koła,
c) wybór co najmniej raz na rok Prezesa Koła,

Art. 45.

 1. Prezes Koła jest najwyższą władzą wykonawczą Koła.
 2. Wybrany przez Zebranie Koła Prezes Koła musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Okręgu. Niezatwierdzenie Prezesa Koła przez Zarząd Okręgu powoduje konieczność powtórnego przeprowadzenia wyborów. Ponowne Zebranie Koła organizuje Pełnomocnik Koła powołany przez Prezesa Okręgu zgodnie z postanowieniem art. 41 ust. 3.
 3. Prezes Koła spośród członków Koła może powoływać i odwoływać Wiceprezesa Koła, Sekretarza Koła i Skarbnika Koła.
 4. Prezes Koła ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Koła przed Zarządem Okręgu i Zebraniem Koła.

Art. 46.

1. Do kompetencji Prezesa Koła należą:

a) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych,
b) kierowanie pracami Koła,
c) zwoływanie i prowadzenie spotkań formacyjnych Koła,
d) organizowanie otwartych spotkań rekrutacyjnych Koła,
e) organizowanie i ustalanie porządku obrad Zebrania Koła,
f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
g) przygotowywanie rocznych planów prac Koła wyznaczających cele i wskazujących kierunki rozwoju Koła w oparciu o przygotowany przez Zarząd Okręgu plan roczny prac Okręgu,
h) pozyskiwanie sympatyków i wprowadzanie kandydatów na członków w tryb pracy organizacyjnej.

2. Prezes Koła w sprawach okręgowych obowiązany jest ściśle wykonywać polecenia Prezesa Okręgu.

Art. 47

1. Kadencja Prezesa Koła ustaje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji przedłożonej Zarządowi Okręgu,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci.

2. W przypadku ustania kadencji Prezesa Koła jego obowiązki przejmuje Pełnomocnik Koła powołany przez Prezesa Okręgu zgodnie z postanowieniem art. 41 ust. 3.

Art. 48.

Wszystkie kolegialne organy Stowarzyszenia, za wyjątkiem Zjazdu, Zjazdu Okręgu i Zebrania Koła, mogą odbywać posiedzenia i podejmować uchwały za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne dla poprawnego wykonywania przez te organy swoich kompetencji.

Art. 49.

 1. Uchwały wszystkich kolegialnych organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały wszystkich kolegialnych organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że organ podejmie uprzednio uchwałę o wyłączeniu jawności konkretnego punktu obrad.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 50.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dochody ze zbiórek publicznych,
f) dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
g) inne dochody.

2. Dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

3. Wysokość składek członkowskich określa uchwała Zarządu Głównego. Wysokość składek członkowskich w Okręgu określa uchwała właściwego Zarządu Okręgu. Wysokość składek członkowskich w Kole określa decyzja właściwego Prezesa Koła.

4. Majątek Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

5. W sprawach niemajątkowych oraz w sprawach majątkowych dotyczących dóbr osobistych i obejmujących roszczenia z zakresu prawa prasowego i autorskiego, Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Główny lub Skarbnik Główny.

6. W sprawach majątkowych Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Prezes albo dwóch Wiceprezesów występujących łącznie albo Wiceprezes i Sekretarz Główny lub Skarbnik Główny występujący łącznie albo Sekretarz Główny i Skarbnik Główny występujący łącznie.

7. Prezes, występujący łącznie z Wiceprezesem lub Sekretarzem Głównym, mogą upoważnić innego członka Zarządu Głównego do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych lub niemajątkowych.

Art. 51.

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 52.

 1. Traci moc dotychczas obowiązujący statut z dnia 7 lutego 2004 roku.
 2. Kadencja wszystkich władz centralnych wybranych na mocy uchylonego statutu ustaje wraz z momentem uchwalenia niniejszego statutu.
 3. Kadencja władz Okręgów i władz Kół wybranych na mocy uchylonego statutu ustaje odpowiednio wraz z pierwszym Zjazdem Okręgu lub Zebraniem Koła zwołanym po uchwaleniu niniejszego statutu.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3