Home / Kim jesteśmy? / Deklaracja Ideowa

Deklaracja Ideowa

Poniżej znajdziecie aktualną Deklarację Ideową, a także starsze deklaracje ideowe i inne dokumenty, jak Hymn Młodych czy Dekalog Polaka.

DEKLARACJA IDEOWA MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ

 Przyjęto na Zjeździe Założycielskim 2 grudnia 1989 roku, podczas którego oficjalnie reaktywowano Młodzież Wszechpolską, w Collegium Novum Uniwersytetu Poznańskiego.

 

1. Młodzież Wszechpolska jest ideowym spadkobiercą najlepszych tradycji Obozu Narodowego, przede wszystkim myśli politycznej Romana Dmowskiego oraz innych twórców idei narodowej. Uznajemy, że naród jest najważniejszą wartością doczesną. Pierwsza po Bogu służba należy się własnemu narodowi.

2. Młodzież Wszechpolska odwołuje się do kanonu zasad Jedynej, Prawdziwej, Świętej Wiary Katolickiej, uważając Boga za ostateczny cel człowieka. Młodzież Wszechpolska docenia też wielką rolę Kościoła Katolickiego w tworzeniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej Polaków oraz ich wszechstronnym rozwoju.

3. Młodzież Wszechpolska zamierza dokonać odnowy moralnej i narodowej młodego pokolenia, wypowiadając wojnę doktrynom głoszącym samowolę, liberalizm, tolerancjonizm i relatywizm. Pragniemy wyprzeć z życia narodu podłość, fałsz i brud.

4. Środkami naszej działalności czynimy pracę formacyjną w duchu narodowym i katolickim, aktywną i szeroko prowadzoną walkę z zagrożeniami narodu i Kościoła, a także żywe uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym.

5. Naszą wspólną pracą dążymy do zbudowania katolickiego państwa narodu polskiego, państwa stanowiącego filar europejskiej cywilizacji łacińskiej.

OŚWIADCZENIE ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ

Przyjęto na Zjeździe Założycielskim 2 grudnia 1989 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Poznańskiego, podczas którego oficjalnie reaktywowano Młodzież Wszechpolską.

Wobec wypierania z życia, zwłaszcza publicznego, etyki katolickiej i zagrożenia niezawisłości naszej Ojczyzny, środowiska młodzieży katolickiej i narodowej postanowiły powołać do życia ogólnokrajową organizację “Młodzież Wszechpolska”. Pragniemy nawiązywać do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie jak i ruchu narodowego, a zwłaszcza dorobku myśli politycznej Romana Dmowskiego. Chcemy rozwijać i propagować polską myśl polityczną wolną od emocji i opartą na realistycznej ocenie sytuacji. Nasz program wyznaczają cztery podstawowe zasady:

1. W moralności: Etyka katolicka obowiązuje w życiu prywatnym i publicznym.

2. W gospodarce: Oparcie gospodarki Polski na powszechnej własności prywatnej oraz powstrzymywanie wykupu przez obcy kapitał majątku narodowego.

3. W polityce wewnętrznej: Polska powinna być rządzona przez Polaków zgodnie ze sprawdzonymi piastowskimi tradycjami zakorzenionymi w cywilizacji łacińskiej i w Kościele Rzymsko-Katolickim. Odcinamy się od wszelkich tradycji lewicowych.

4. W polityce zewnętrznej: Przeciwstawiamy się stale obecnemu i wciąż aktualnemu zagrożeniu ze strony Niemiec.

Chcemy być wierni pouczeniu Prymasa Tysiąclecia: Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej! Będziemy kochać wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczano na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą, mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców*.

*Kraków, 12 maja 1974. Prosimy, wymagamy, żądamy! Kazania i przemówienia… XLVI, 68.

DEKLARACJA PRZYJĘTA W OSIEMDZIESIĘCIOLECIE POWSTANIA MW

 Jedna z deklaracji przyjętych 29 czerwca 2002 roku na uroczystym Światowym Zjeździe Młodzięży Wszechpolskiej w 80. rocznicę założenia organizacji w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

U progu XXI wieku, w 80 rocznicę założenia, w 14 roku od reaktywowania po okresie komunizmu, Młodzież Wszechpolska wyznaje, utrwala i upowszechnia prawdy, które głosi od początku swej działalności:

1. Pan Bóg najwyższym dobrem, źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią naszej wiary.

2. Kościół Katolicki jeden, święty i apostolski, wychowawcą naszego Narodu, drogą do zbawienia. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w Państwie.

3. Naród Polski wspólnym dobrem każdego Polaka, wspólnotą wiary, dziejów, kultury, ziemi, mowy i obyczajów. Ma prawo do wolności, wielkości i dobrobytu, a od każdego z nas domaga się ofiarnej służby.

4. Państwo Polskie suwerenną i niepodległą organizacją polityczną Narodu, niezbędną politycznie formą życia Narodu, konieczną dla odrębnego rozwoju sił rodzimych. Wymaga stałej naszej troski o jego samoistny rozwój.

5. Rodzina podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu Narodu, ostoją tradycji i obyczajowości. Zasługuje na ochronę przed moralnymi zagrożeniami i domaga się wsparcia ze strony Państwa w swoim materialnym i duchowym rozwoju.

6. Kultura duchową racją życia narodowego, dowodem na prymat ducha nad materią. Wymaga troski o jej wielkość, twórczość i wzniosłość.

7. Ziemia naszym miejscem na świecie, ojcowizną, w której spoczywają krew i prochy naszych przodków. Zasługuje na cześć i ochronę przed obcym zawłaszczeniem.

8. Oświata głównym narzędziem Narodu w ugruntowywaniu mądrości pokoleń i upowszechnianiu jej wśród polskiej młodzieży. Wymaga szczególnego wsparcia ze strony Państwa.

9. Młodzież skarbem przyszłości Narodu, źródłem jego sił i gwarancją ciągłości pokoleń. Domaga się równych i godnych szans na rozwój, pracę i życie w dobrobycie, wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia.

10. Przyroda pięknem odzwierciedlającym Boży Ład na Ziemi. Zasługuje na poszanowanie jej praw i niepowtarzalnego, ojczystego wyrazu.

HYMN MŁODYCH

Od 1926 roku był to hymn młodych Obozu Wielkiej Polski.

 

Złoty słońca blask dokoła,

Orzeł biały wzlata w wzwyż,

Dumne wznieśmy w górę czoła,

Patrząc w Polski znak i w krzyż!

Polsce niesiem odrodzenie,

Depcząc podłość, fałsz i brud,

W nas mocarne wiosny tchnienie,

W nas jest przyszłość, z nami lud!

Naprzód idziem w skier powodzi,

Niechaj wroga przemoc drży!

Już zwycięstwa dzień nadchodzi,

Wielkiej Polski moc to my!

Wielkiej Polski moc to my!

Naprzód idziem w zbrojni duchem,

Antychrysta pędzić precz,

Matko Boża nas wysłuchaj,

Błogosław Chrobrego miecz!

Błogosław Chrobrego miecz!

 

DEKALOG POLAKA

Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.

 

1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.

2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.

3. Pamietaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.

4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.

5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.

6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem.

7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.

8. Zawsze i wszędzie smiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.

9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.

10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.

Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.

Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego.

Zofia Kossak-Szczucka, Warszawa 1940