Home / Oświadczenie / Patryk Tomaszewski “Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939”

Patryk Tomaszewski “Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939”

Polecamy książkę dr Patryka Tomaszewskiego “Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, myśl polityczna, działalność”. Przed wojną wielu Wszechpolaków było jednocześnie członkami korporacji akademickich, a jednym z głównych zagadnień publikacji, są związki studentów ze Związkiem Akademickim “Młodzież Wszechpolska”. Poniżej spis treści:

Wykaz skrótów …………………………………………………………………………………..8
Wstęp ………………………………………………………………………………………………11
I. Geneza korporacji akademickich oraz charakterystyka
środowiska uniwersyteckiego II RP ………………………………………………..27
1. Geneza ruchu korporacyjnego oraz polskie korporacje
w XIX i na początku XX wieku …………………………………………………….27
A. Geneza niemieckiego ruchu korporacyjnego ………………………….27
B. Polski ruch korporacyjny w XIX i na początku XX wieku ……….33
a. Polskie organizacje typu korporacyjnego w XIX wieku ………33
b. Polskie korporacje akademickie w XIX i na początku
XX wieku ………………………………………………………………………….38
2. Ustrój wewnętrzny korporacji akademickich, terminologia,
zwyczaje i insygnia …………………………………………………………………………..50
A. Organizacja wewnętrzna ………………………………………………………..50
B. Barwy, insygnia i hymny korporacyjne …………………………………..56
C. Statutowe cele działalności korporacji i obowiązki ich
członków ……………………………………………………………………………….60
3. Charakterystyka środowiska studenckiego II RP …………………………63
A. Przepisy prawne ……………………………………………………………………..63
B. Liczba, wyznanie i struktura społeczna studentów ………………….67
C. Organizacje akademickie i studenckie struktury
ogolnoakademickie ………………………………………………………………..71
II. Ogolnopolskie organizacje korporacyjne w II RP …………………….83
1. Związek Polskich Korporacji Akademickich ………………………………..83
2. Zjednoczenie Polskich Akademickich Korporacji
Chrześcijańskich ………………………………………………………………………..118
3. Federacja Polskich Korporacji Akademickich ……………………………125
6 Spis treści
4. Konwent Polskich Korporacji Akademickich oraz Blok
Polskich Korporacji Akademickich ……………………………………………138
A. Konwent Polskich Korporacji Akademickich ……………………….139
B. Blok Polskich Korporacji Akademickich ……………………………….140
III. Zarys struktury polskich korporacji akademickich
w latach 1918–1939 ……………………………………………………………………….144
1. Korporacje krakowskie ………………………………………………………………144
2. Korporacje lwowskie………………………………………………………………….150
3. Korporacje poznańskie ………………………………………………………………158
4. Korporacje warszawskie …………………………………………………………….172
5. Korporacje wileńskie …………………………………………………………………180
6. Cieszyńskie i lubelskie środowisko korporacyjne ……………………….192
A. Środowisko cieszyńskie ………………………………………………………..192
B. Środowisko lubelskie …………………………………………………………….196
7. Korporacje żeńskie …………………………………………………………………….203
8. Organizacje typu korporacyjnego ………………………………………………207
A. Konfederacje ………………………………………………………………………..207
B. Korpusy ………………………………………………………………………………..213
IV. Polskie korporacje akademickie poza granicami kraju …………..216
1. Austria – Wiedeń oraz Czechosłowacja – Praga i Brno ………………217
2. Francja – Paryż ………………………………………………………………………….222
3. Litwa – Kowno…………………………………………………………………………..224
4. Łotwa – Ryga …………………………………………………………………………….231
5. Niemcy – Wrocław i Berlin ………………………………………………………..232
6. Rumunia – Czerniowce ……………………………………………………………..237
7. Wolne Miasto Gdańsk ……………………………………………………………….240
V. Myśl polityczna korporacji akademickich ………………………………..255
1. Nacjonalizm w myśli politycznej korporacji akademickich ………..255
2. Religia w myśli politycznej korporacji akademickich …………………281
3. Mniejszości narodowe w myśli politycznej korporacji
akademickich …………………………………………………………………………….288
A. Mniejszość żydowska ……………………………………………………………289
B. Mniejszości słowiańskie ………………………………………………………..296
Spis treści 7
C. Mniejszość niemiecka …………………………………………………………..302
4. Miejsce Polski w Europie w myśli politycznej korporacji ……………303
5. Ideologia wewnątrzkorporacyjna……………………………………………….309
A. Ideały wychowawcze korporantów ………………………………………309
B. Program pracy organicznej korporacji akademickich ……………322
VI. Podstawowe kierunki działalności korporacji akademickich ..338
1. Działalność w środowisku akademickim ……………………………………338
A. Korporacje akademickie pośród innych organizacji
akademickich ……………………………………………………………………….357
2. Działalność poza terenem akademickim ……………………………………366
A. Działalność społeczna …………………………………………………………..366
B. Udział korporacji w uroczystościach religijnych …………………..369
C. Aktywność polityczna …………………………………………………………..374
D. Zamieszki i bojki z udziałem korporantów …………………………..386
Post factum …………………………………………………………………………………….400
Zakończenie …………………………………………………………………………………..412
Bibliografia …………………………………………………………………………………….419
Aneks nr 1. Korporacje mniejszości narodowych działające
w Polskie ………………………………………………………………………………………..445
1. Korporacje żydowskie …………………………………………………………..445
2. Korporacje ukraińskie …………………………………………………………..451
3. Korporacje innych mniejszości narodowych …………………………457
A. Korporacja białoruska „Scorinia” …………………………………….457
B. Rosyjski konwent „Ruthenia Vilnensis”…………………………….459
C. Oddziały korporacji estońskich ………………………………………..460
D. Korporacje niemieckie w Polsce ……………………………………….461
Aneks nr 2. Wykaz Prezesów Związku Polskich Korporacji
Akademickich ………………………………………………………………………………..464
Aneks nr 3. Metryki korporacji akademickich ………………………………468
Indeks …………………………………………………………………………………………….501

MM

Check Also

Deklaracja ws. wspólnoty i tożsamości narodowej

Warszawa, 20.11.2017 r. Deklaracja ws. wspólnoty i tożsamości narodowej W nawiązaniu do toczącej się po …