Home / Dolnośląskie / III Szkoła Letnia MW we Wrocławiu

III Szkoła Letnia MW we Wrocławiu


We Wrocławiu odbyła się III edycja Szkoły Letniej MW. Dwa dni solidnej przygody intelektualnej, połączonej z udaną integracją w pięknym centrum Wrocławia i przy kiełbasce z grilla, stanowiły z pewnością dobrą okazję do refleksji nad szerokim spektrum spraw. Poruszone zostały m.in. zagadnienia rozwoju ruchu narodowego w Polsce, kwestie geopolityczne (stosunek do współczesnych Niemiec), wyzwania i zagrożenia stojące przed działaczami narodowymi, a także wpływ dziedzictwa Kresów na polską kulturę i jej korzenie.

Jako pierwszy prelekcję na temat: “Transformacja postkomunistyczna i integracja europejska na tle innych procesów współczesności” wygłosił doktorant socjologii UW – Piotr Pieńkowski. Prelegent wskazał na liczne problemy związane z transformacją ustrojową, jak np. mało efektywny kształt struktury społecznej (duży odsetek zatrudnionych w rolnictwie, słabo rozwinięty sektor usługowy), problemy gospodarcze i społeczne związane z gwałtownym urynkowieniem dawnej gospodarki centralnie planowanej, a także znaczący wpływ elit komunistycznych na funkcjonowanie aparatu państwowego i życia politycznego w Polsce po 1989 r. Z drugiej strony obserwujemy istotne oddziaływanie procesów integracyjnych na kształt rzeczywistości politycznej i światopoglądowej społeczeństwa, co niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, np. posługiwanie się przez elity polityczne (przynajmniej na poziomie deklaracji) zasadami pluralizmu, okcydentalizacja* życia politycznego (często przechodząca w zwykłe naśladownictwo), przywiązanie do haseł liberalizmu gospodarczego i modernizacji gospodarki.

Osobnym problemem poruszonym w prelekcji była swoista „elitaryzacja elit”, charakteryzująca większość krajów Unii Europejskiej. Jest to obowiązująca zasada, w myśl której to elity polityczne, kreujące się na wzorzec postępowości i dojrzałości obywatelskiej, realizują (często bez zgody „zacofanego i zakompleksionego” ludu) integracyjne i postępowe projekty polityczne (vide Traktat lizboński i tzw. głosowanie aż do skutku w Irlandii, Francji czy Holandii).

W państwach postkomunistycznych ryzyko takiego zawłaszczania władzy przez sferę rządzącą jest jeszcze wyższe (alibi stanowi młoda demokracja i mentalność homo sovieticusa). Na polskiej scenie politycznej tezę taką postawił Bronisław Geremek – „Polacy jeszcze nie dorośli do demokracji”. W panelu dyskusyjnym, przeprowadzonym bezpośrednio po prelekcji, rozmówcy podkreślali m.in. krach idei wspólnotowości Unii Europejskiej, szczególnie widoczny w momencie kryzysu gospodarczego (np. niesolidarne dopłaty do rodzimego przemysłu w krajach zachodniej części Europy).

Kolejnym punktem programu było wystąpienie kol. Pawła Chruszcza, członka redakcji pisma narodowo-konserwatywnego Myśl.pl, który w interesujący sposób omówił płaszczyznę organizacyjną działalności kwartalnika. Prelegent wskazał na trudności związane głównie z pozyskiwaniem funduszy, a także przedstawił dotychczasowe sukcesy (nakład ponad 1000 egzemplarzy, powołanie Fundacji im. Bolesława Chrobrego inicjatywy towarzyszące). Nie zapomniano również o planach na przyszłość – stworzenie profesjonalnego think-tanku rozmaitych specjalistów skupionych wokół pisma, wypracowanie aktualnego programu dla środowisk narodowych i stworzenie przeciwwagi dla sowicie opłacanych pism lewicowych (gł. Krytyki Politycznej).

Kolejne wystąpienie było poświęcone kwestii niemieckiej. W roli prelegentów wystąpili kol. Karol Kaźmierczak, który przedstawił najważniejsze tezy Zeszytu Szkoleniowego MW pt. „Młodzi Niemcy, młodzi Polacy – analiza socjologiczna”, oraz pan Adam Maksymowicz – prezes Związku Dolnośląskiego – wygłaszając referat pt.: “Polskość we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”. Kol. Kaźmierczak odwołał się do badań socjologicznych, z których wynika, że współczesne pokolenie młodych Niemców z różnych przyczyn nie pasuje do obrazu Prusaka w pikelhaubie. Nie powinniśmy zatem automatycznie powielać stereotypów traktujących zachodniego sąsiada jako śmiertelne zagrożenie w kategoriach sprzed 100 lat, należy jednak uważnie przypatrywać się i wyciągać wnioski z działalności takich organizacji, jak np. Związek Wypędzonych Eriki Steinbach czy Powiernictwo Pruskie.

Ważny jest również wniosek płynący z badań, zgodnie z którym młodzi Niemcy zdecydowanie prężniej niż Polacy udzielają się we wszelkich organizacjach pozarządowych lub też stricte politycznych, jednak wszelkie wskaźniki wspólnotowości (w szczególności identyfikacji z narodem niemieckim) wypadają bardzo słabo. W Polsce te proporcje układają się w sposób odwrotny i choć młodym Polakom wiele brakuje, by można powiedzieć o ich wysokiej świadomości narodowej, to jednak wskaźniki te są zdecydowanie wyższe niż u naszego zachodniego sąsiada.

Adam Maksymowicz przedstawił w swoim wystąpieniu wiele dowodów na próbę współczesnej germanizacji Śląska i Wrocławia, dokonywaną przede wszystkim przez… polskie władze. Przede wszystkim władze stolicy Dolnego Śląska nie promują piastowskiej (lub też słowiańskiej – vide okres czeski) historii i dziedzictwa, jakie z całą pewnością było zasługą Polaków, przypisując większość zasług państwu niemieckiemu. Zamiast tego przywraca się niemieckie nazwy (Hala Stulecia, Teatr muzyczny Capitol), a większość inicjatyw lokalnych środowisk patriotycznych jest automatycznie skazanych na odmowę ze strony władz miasta (odnowienie Mauzoleum Piastów Śląskich, uczczenie 900-lecia bitwy na Psim Polu lub postawienie pomnika Bolesława Krzywoustego). Ważny podkreślenia jest również system finansowania przez środowiska niemieckie różnego rodzaju staży, wymian międzynarodowych lub stypendiów dla polskich studentów, co sprawia, iż wielu utalentowanych ludzi wybiera pracę za zachodnią granicą, porzucając najczęściej jakiekolwiek więzy z ojczyzną.

W panelu dyskusyjnym pojawił się pomysł, by budować w podobny sposób zaplecze kadrowe oraz kształtować obraz Polski jako państwa wysoko rozwiniętego i atrakcyjnego na wschodzie. Zwrócono uwagę na dysproporcję pomiędzy słabością i schyłkowością Niemców jako narodu i siłą państwa niemieckiego.
W dalszej części programu wysłuchaliśmy prelekcji osoby mocno związanej z ideą narodową, ks. Janusza Bobowskiego –– pt. „Wyzwania i zagrożenia stojące przed młodym działaczem narodowym”. Wrocławski duchowny nawoływał do autentycznej postawy u każdego narodowca, nieustannego poszerzania wiedzy – by sprostać wymaganiom ciągle zmieniającej się rzeczywistości, podwyższania standardów etycznych i reprezentowania sobą wysokiej kultury osobistej. Prelegent zwrócił również uwagę na umiejętność współdziałania z innymi (by uniknąć autogettyzacji i niezdrowego elitaryzmu), a także zachęcił zgromadzonych słuchaczy do poszukiwania odpowiednich metod działalności i głoszenia swoją autentyczną i zdrową postawą świadectwa w myśl słów św. Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”.

Ostatnim punktem sobotniego spotkania był pokaz filmu wrocławskiego reżysera Grzegorza Brauna – „Marsz wyzwolicieli”, w którym starano się obalić mit o wyłącznej odpowiedzialności III Rzeszy za koszmar II wojny światowej, pomijający odpowiedzialność polityczną Stalina i ZSRR. O tym, jak istotny jest to problem, szczególnie w zachodniej części Europy (Francja, Włochy – silne wpływy partii komunistycznych) może świadczyć niedawna wypowiedź redaktora lewicowego pisma francuskiego – Le Monde, który stwierdził, że nieuzasadnione moralnie jest porównywanie zbrodni nazizmu i komunizmu, gdyż zbrodniczość tego drugiego ustroju nie dorównuje w żadnej mierze narodowemu socjalizmowi. O dziwo, nie jest to zdanie odosobnione, a Stalin jawi się często w prasie zachodniej jako inicjator pokojowych konferencji – niemal wyzwoliciel Europy. Po zakończeniu pokazu pan Grzegorz Braun opowiedział dość szczegółowo jak wygląda tworzenie filmu „od kuchni” i zachęcał słuchaczy do nagrywania rozmów ze świadkami historii.
Po części konferencyjnej udaliśmy się na pokaz multimedialnej fontanny przy Parku Szczytnickim, a następnie na część integracyjną w centrum miasta.

Kolejny dzień był poświęcony tematyce kresowej. Nasz prelegent – znany pisarz wrocławski i badacz Kresów, pan Stanisław Srokowski, wygłosił referat pt.: „Kresy w kulturze polskiej”. W swoim wystąpieniu podkreślił on wpływ historii na życie codzienne każdego człowieka (poprzez architekturę, dziedzictwo kulturalne, rzeczywistość polityczną, itd.). W tym kontekście zainteresowanie historią i dziedzictwem Kresów jawi się jako obowiązek wszystkich obywateli, w szczególności narodowców, gdyż stanowiły one prawdziwą emanację polskiej tradycji i kultury, z której korzystamy po dziś dzień (np. śpiewając kolędy napisane przez mieszkańca Kresów – Franciszka Karpińskiego, czytając dzieła m.in. Słowackiego, Sienkiewicza, Mickiewicza i wielu innych autorów lub też korzystając z myśli technicznej Stefana Banacha). Pan Stanisław opowiedział również o swojej bogatej twórczości, która w znacznej części jest poświęcona tematyce kresowej. Wiele wątków odnosi się do ludobójstwa Polaków na Kresach za sprawą OUN-UPA. Więcej informacji nt. poszczególnych pozycji książkowych tego znakomitego twórcy można znaleźć na stronie internetowej: http://srokowski.art.pl/.

Ostatnim punktem części konferencyjnej było spotkanie z urodzoną we Lwowie, dr Danutą Nespiak, która przedstawiła rys historyczny na temat związków Wrocławia i Lwowa. Sporo czasu poświęciliśmy też na omawianie kwestii ludobójstwa na Kresach Wschodnich w czasie ostatniej wojny i obecnym stosunkom polsko-ukraińskim. Oprócz tego nasza prelegentka zachęcała do praktycznego szerzenia postawy patriotycznej zarówno w ramach organizacji, jak i poza nią. Zostaliśmy również poproszeni o wsparcie projektu ustawy organizacji Wspólnota Polska – „Powrót do ojczyzny”, co z pewnością uczynimy.

Drugi dzień Szkoły zakończyliśmy udaniem się na wspólną Mszę św., sprawowaną w rycie tradycyjnym, oraz integracją na Wyspie Słodowej, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy „Sto lat” kol. sekretarzowi ZG MW, Marcinowi Białaskowi, który obchodził urodziny.

III Szkołę Młodych zorganizowaną w tym roku we Wrocławiu można uznać za udaną. Pomimo sezonu urlopowego, udało się zgromadzić ciekawych prelegentów, a zaproszone osoby znakomicie wypełniły dwudniowy czas naszego spotkania. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.
Paweł Kobusiński

*Okcydentalizacja – przyjmowanie wzorców kultury krajów cywilizacji zachodniej (Okcydent) i powszechna ich akceptacja. Obecnie najczęściej spotykanym przypadkiem okcydentalizacji jest amerykanizacja.

[nggallery id=3]

Check Also

spotkanie otwarte MW Grudziądz

Spotkanie otwarte w Grudziądzu

1 lipca gościliśmy prezesa prezesa Młodzieży Wszechpolskiej- Ziemowita Przebitkowskiego😎❗ Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają …