Home / Oświadczenie / Oświadczenie w sprawie działań władz białoruskich

Oświadczenie w sprawie działań władz białoruskich

f60097531e1fe426e3d90342e4eecf93jpgMłodzież Wszechpolska z oburzeniem przyjmuje działania białoruskiej milicji wobec zgromadzonych w Iwieńcu działaczy Związku Polaków na Białorusi. Stanowczy sprzeciw budzi faktyczne zagarnięcie przez białoruskie władze tamtejszego Domu Polskiego, a także oparte na wątpliwych podstawach niedawne wyroki w sprawie firmy „Polonika”, oraz w sprawie kierującej tą firmą oraz Związkiem Polaków pani Andżeliki Borys, wyroki noszące wszelkie znamiona szykan administracyjnych.

Od pięciu lat, czyli od czasu delegalizacji Związku Polaków na Białorusi i utworzenia pod auspicjami lokalnych wydziałów ds. ideologii i służb bezpieczeństwa atrapy Związku całkowicie podporządkowanej władzom, której reprezentantem jest Stanisław Siemaszko, władze białoruskie permanentnie łamią układy międzynarodowe, bilateralne umowy z Rzeczpospolita Polską, a nawet własną konstytucję, nie dopuszczając do samorządnego funkcjonowania organizacji obywateli białoruskich narodowości polskiej. Przez te pięć lat wykazujący społeczną aktywność działacze Związku byli wielokrotnie aresztowani, obciążani grzywnami, nieruchomości Związku były konfiskowane, a mienie działaczy niszczone przez „nieznanych sprawców”, jak to miało miejsce parę dni temu. Ostatnia brutalna akcja milicji w Iwieńcu udowadnia, iż w postępowaniu władz białoruskich nie ma żadnych zmian, mimo gestów ze strony władz Rzeczypospolitej. Akcja ta bulwersuje tym bardziej, że białoruskie władze zajęły obiekt zakupiony i wyremontowany dla Związku Polaków dzięki funduszom Państwa Polskiego, przekazanym za pośrednictwem senackiej fundacji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, gdy władze białoruskie nie wywiązywały się ze swoich finansowych zobowiązań wobec organizacji mniejszości polskiej.

W związku z praktykami władz białoruskich, apelujemy do rządu RP o zajęcie zdecydowanego stanowiska i podjęcie wszelkich kroków prowadzących do normalizacji sytuacji Polaków na Białorusi. Apelujemy o to w perspektywie rychłej wizyty Siarhieja Martynaua, ministra spraw zagranicznych Republiki Białorusi.

Zarząd Główny
Młodzieży Wszechpolskiej

Check Also

Sojusz Młodzieży Wszechpolskiej z młodzieżówką Jobbiku

Sojusz 23-go października podpisane zostało oficjalne porozumienie o sojuszu Młodzieży Wszechpolskiej z młodzieżówką partii Jobbik. Ze strony Młodzieży Wszechpolskiej sojusz podpisał, z upoważnienia obecnego prezesa organizacji Tomasza Pałasza, honorowy prezes - Robert Winnicki. Gościł on w Budapeszcie w związku z obchodami Rewolucji Węgierskiej z roku 1956, gdzie wygłosił swoje przemówienie.